عذر خواهی قدیم

ما بچه بودیم کتک میخوردیم بعدش تازه باید میرفتیم از ننه بابامون عذرخواهی میکردیم که ببخشید عصبانیت کردم که تو پاشدی منو زدی

[ جمعه 21 مرداد 1401 ] [ 4:48 ] [ مسیحا چت|❣️|مسیحاچت ]
[ ]